תקנון ותנאי שימוש

השימוש באתר Picinb.com (להלן "האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן והשימוש בהם מעיד על קבלת התנאים והסכמה להם במלואם ללא כל הגבלה או הסתייגות כדלקמן:

השימוש באתר:

1. העלאת חומרים לאתר (לרבות העלאתם לצורך הדפסת תמונה ו/או פרסומו בגלרית Picture in a bottle להלן "הספריה" שהינם בבחינת בלתי חוקיים, מאיימים, מוציאי דיבה או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או הכלל ו/או העשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, לרבות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 – אסורה בהחלט.

2. אתר Picinb ומפעיליו (חברת מאור הפקות דפוס) (להלן – "האתר ומפעיליו") אינם יכולים לעבור על כל החומרים המועלים כאמור וכן אין ביכולתם לפקח ו/או לחקור ו/או לבדוק את מקור החומרים המועלים ו/או את מהותם, ועל כן לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון הנ"ל, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או אי דיוק שנכללים בחומרים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שומרים האתר ומפעיליו לעצמם את הזכות להסיר מהאתר חומרים בלתי ראויים, לפי שיקול דעתם. כ"כ שמורה לאתר ולמפעיליו הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו להם, למפעיליהם או למי ממשתמשיהם ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות בסעיף 1.

3. האתר ומפעיליו אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות ו/או חבות, לרבות בגין כל נזק או הוצאות אשר יגרמו למשתמש או לכל צד אחר כלשהו כתוצאה, בין ישירה ובין עקיפה, מהשימוש באתר ו/או במוצרים והשירותים המוצעים על ידי האתר ומפעיליו, לרבות נזק או הוצאות שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו. המשתמש בלבד הוא שיישא באחריות לאופן ולדרך בה הוא עשה שימוש באתר ו/או במוצרים והשירותים המוצעים על ידי האתר ומפעיליו.

4. האתר ומפעיליו נוקטים אמצעי זהירות סבירים ע"מ לשמור ולשמר את החומר המועלה לאתר ע"י המשתמשים, למנוע גישה לא מורשית אל החומר הנ"ל וכן למנוע פגיעה מכל סוג שהוא בו ו/או מחיקתו.

5. למרות האמור לעיל, על המשתמש לדאוג לגיבוי החומר המועלה לאתר ושמירת העתק ממנו ע"י המשתמש. במקרה בלתי סביר של פגיעה מכל סוג שהוא בחומר המועלה לאתר, לא תחול כל אחריות על האתר ומפעיליו והמשתמשים לא יהיו זכאים לכל פיצוי בגין תמונות ו/או ספרים שנפגעו או שנמחקו מהאתר. במקרים מיוחדים בהם שילם משתמש עבור הדפסת ספר/ים מהאתר ולא קיבל אותם עקב פגיעה בהעתקים שהעלה לאתר – יהיה המשתמש זכאי להחזר כספי שלא יעלה על התשלום ששילם עבור הזמנת הספר/ים שלא קיבל.

6. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5 לעיל, מובהר בזאת כי שמירת התמונות והספרים גם על ידי האתר, לא תתפרש לכל צורך שהוא, כמסירת חזקה בחומר לאתר ולמפעיליו.

7. כל המעלה תמונות ו/או חומר אחר לאתר (לרבות העלאתם לצורך הדפסת תמונה ו/או פרסומו), מצהיר על ידי פעולתו זו, כי הוא בעל הזכויות בתמונות ו/או בחומר אחר שהעלה (לרבות לצורך הדפסת תמונה ו/או פרסומו), או שקיבל אישור מפורש מבעלי הזכויות (לרבות זכויות יוצרים, אם הדבר כרוך בכך) להעלות את התמונות ו/או החומר האחר לאתר (לרבות העלאתם לצורך הדפסת תמונה ו/או פרסומו) ועל כן הוא רשאי לעשות בהן שימוש וכי למיטב ידיעתו אין בהעלאת התמונות ו/או בחומר האחר משום פגיעה בזכויות יוצרים של צד שלישי כלשהו על פי דיני זכויות יוצרים או כל דין אחר. בנוסף, מצהיר המשתמש, כי אין פגיעה בזכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי אין בתמונות ו/או בחומר האחר (ובהדפסתו בספר ו/או פרסומו בספריה) דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו על פי כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981. כמו כן, מסכים המעלה תמונות ו/או חומר אחר, כי כל הפרה של זכויות יוצרים בפרט וכל זכות אחרת בכלל, כתוצאה מהעלאתם לאתר ו/או הדפסתם בספר ו/או פרסומם בספריה של התמונות ו/או החומר האחר תהא על אחריותו הבלעדית.

8. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, המפר זכויות יוצרים מכל סוג שהוא בכל הקשור באתר Picinb לרבות העלאת תמונות ו/או חומר אחר לאתר (ולרבות העלאתם לצורך הדפסת תמונה) כאשר אין המעלה בעליהן החוקי של הזכויות להעלאת ו/או הדפסתם של התמונות ו/או החומר האחר, הנ"ל מייפה את כוחה של חברת פיקצר אין באטל להעביר אליו את התביעה ולהסיר מעצמה כל אחריות בנושא. מבלי לגרוע מזכויותיה כאמור, רשאית חברת פיקצר אין באטל לתבוע ממפר הזכויות שיפוי בגין נזקים שנגרמו לה.

9. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות למחוק חשבונות משתמשים אשר לא נעשה בהם שימוש או גישה במשך שישה חודשים.

10. אתר Picinb אינו מתחייב לשמור את התמונות לאחר הדפסתם ואספקתם ללקוח. בשלב זה האתר שומר את תמונות המשתמש (לצורך שיתוף או הפקה נוספת) ללא תשלום נוסף, אם זאת, האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום בעבור שמירת תמונות בעתיד.

11. חברת פיקצר אין באטל שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, במקרה של חשש מצידה לקיום פעולה בלתי חוקית באתר, שבוצעה על ידי אותו משתמש.

 

הצהרת פרטיות:

1. כל התמונות אשר יועלו ע"י המשתמש מוגנים בעזרת סיסמא. הגישה לתמונותיו של המשתמש מוגבלת למשתמש ולצוות פיקצר אין באטל (לצורך הפקת התמונות ותחזוקת האתר) בלבד. המשתמש רשאי לחשוף תמונות ספציפיות לצד שלישי (שיתוף תמונות) או לכלל הגולשים (פרסום בספריה) כראות עיניו, כפי שיוסבר בהמשך. שיתוף ו/או פרסום על ידי המשתמש הינם על אחריות המשתמש בלבד, ואין האתר ומפעיליו אחראים לכל נזק או עוגמת נפש או הפרת דין אשר עלולים להיגרם כתוצאה מכך.

2. דפים הכוללים פרטים אישים של המשתמש ( דף הרשמה, דף עדכון פרטים, דפי הזמנת מוצר, פרטי תשלום, ודפים נוספים לפי הצורך) מאובטחים ע"י פרוטוקול SSL כמקובל בשרותי אינטרנט מתקדמים.

3. מערכת סליקת כרטיסי האשראי, ובכללה דף התשלום שבאתר עומדים בתקן PCI DSS, פרטי האשראי מועברים ישירות לשרתי הסליקה ואינם עוברים או נשמרים כלל בשרתי  Picinb.

4. בשום מקרה לא יספקו מפעילי האתר מידע הקשור לפרטי-הקשר האישיים של המשתמש, כגון כתובת דואר אלקטרוני או כתובת מגורים, ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי.

5. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

6. המשתמש יוכל, לפי בקשתו, להסיר עצמו מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני. במקרה כזה, תעמוד למפעילי האתר הזכות להפסיק את חברותו באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי.


שיתוף ופרסום ספרי/אלבומי תמונות:

1. מערכת Picinb מאפשרת למשתמש לחשוף תמונות ספציפיות לצד שלישי (שיתוף תמונות) או לכלל הגולשים (פרסום בספריה) כראות עיניו.

א. שיתוף צד שלישי ע"י שליחת קוד הזמנה וסיסמת שיתוף לכתובת הדואר האלקטרוני של אותו צד שלישי. יובהר בזאת שקוד השיתוף שנשלח לאותו צד שלישי יכול להישלח הלאה ע"י אותו צד שלישי בדואר האלקטרוני לגורמים אחרים. האתר ומפעיליו אינם יכולים לחסום קוד שיתוף לאחר שזה נשלח.

ב. שיתוף צד/צדדים שלישיים ע"י פרסום התמונות בפייסבוק . יובהר בזאת שהאתר ומפעיליו אינם יכולים לחסום קוד שיתוף לאחר שזה נשלח ופורסם בפייסבוק או כל אתר אחר לצורך העניין.

ג. פרסום בגלריה מתבצע ע"י מילוי טופס הפרסום ואישורו. הפרסום בגלריה פתוח לככל הגולשים באתר. המשתמש יוכל בכל עת לחסום את הפרסום בספריה על ידי עדכון טופס פרטי הפרסום של אותה תמונה

2. שיתוף ו/או פרסום תכנים שאינם ראויים – כפי שמוגדר בסעיף 1 בפרק "השימוש באתר" שלעיל – אסור בהחלט.

3. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות להסיר מהספריה תמונות שהינן בלתי ראויות, לפי שיקול דעתם הבלעדי. כ"כ שמורה לאתר ולמפעיליו הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו להם, למפעיליהם או למי ממשתמשיהם ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות בסעיף 1 בפרק "השימוש באתר" שלעיל.

4. כל המשתף תמונות דרך אימייל וכל המפרסם תמונות ו/או חומר אחר בספריה, מצהיר על ידי פעולתו זו, כי הוא בעל הזכויות בתמונות ו/או בחומר שפורסם, או שקיבל לכך אישור מפורש מבעלי הזכויות, כפי שמפורט בסעיף 7 בפרק "השימוש באתר" שלעיל. כמו כן מצהיר ומסכים המשתמש לכל המפורט בסעיף 7 בפרק "השימוש באתר" שלעיל.

5. זכויות יוצרים – מלוא זכויות היוצרים והקנין הרוחני בתמונות המפורסמות בספריה והמידע הנמסר לצידו – הינם של המשתמש בלבד (או של צד שלישי כפי שתואר בסעיף הקודם). אין בפעולת פרסום התמונות בספריה משום פגיעה, ויתור, או כל שינוי אחר בזכויות היוצרים והקנין הרוחני של המשתמש.

6. האתר ומפעיליו נוקטים אמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולהגן על התוכן המוצג בספריה מפני העתקה או שימוש בלתי מורשה. לגולשים בספריה אין גישה לתמונות המקור של התמונות המפורסמות, ואף אין אפשרות שמירה של עמודי התמונות המוצגות להם בגלריה.


תנאים להזמנת שירותים:

1. תשלום:
משתמש רשום שהעלה תמונה לאתר רשאי להזמין הדפסה ומשלוח של התמונה וזאת בעלויות הכרוכות בכך, דהיינו בתעריפים המפורטים באתר במועד ביצוע ההזמנה.
צורת התשלום – התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי של המזמין. ניתן להעביר את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת דרך האינטרנט או ברכישה טלפונית.

2. אספקת הספרים למשתמש:
זמן האספקה – זמן אספקת תמונות Picinb למשתמש (לא כולל משלוח) הינו עד 14 ימי עסקים לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי. לפרק זמן זה יתווסף זמן המשלוח ע"י דואר ישראל (בד"כ 4 עד 5 ימי עסקים). יובהר בזאת כי במקרים מסוימים תיתכן חריגה מזמן זה, עקב גורמים שאינם בשליטת חברת פיקצר אין באטל.

מען לאספקה – התמונה תשלח למען הרשום בפרטי ההזמנה. יצוין, כי האתר ומפעיליו לא יישאו בכל אחריות למשלוח במידה והכתובת הרשומה אינה נכונה או אינה מדויקת.

דרך האספקה – משלוח האלבום יבוצע באמצעות דואר ישראל ובתחומי מדינת ישראל בלבד. אם לא הגיע הספר למענו מתחייבת חברת פיקצר אין באטל לשלחו בשנית בדואר רשום על חשבונה. החברה לא תהיה אחראית למשלוח ו/או לאיסופו ע"י הלקוח מעבר לכך.

3. ביטול הזמנה:
בהתאם לחוק הגנת הצרכן 1981 "הזכות לביטול עסקה .. לא תחול על המוצרים הבאים: .. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות"

למרות האמור בחוק, תאפשר חברת פיקצר אין באטל לבטל הזמנה באמצעות פניה לחברת פיקצר אין באטל (דרך טלפון או האתר), כל עוד לא נמסרה להדפסה (בדרך כלל יהיה זה ביום העבודה שלאחר ההזמנה) ולקבל זיכוי כספי מלא. במידה והודעת הביטול התקבלה בחברה לאחר מסירת המוצר להדפסה, יהיה גובה הזיכוי שיינתן ללקוח נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכל מקרה לא יעלה על גובה ההזמנה המקורית.

4. החזרת מוצר פגום:
חברת פיקצר אין באטל מפעילה שיטות אבטחת איכות מתקדמות בתהליך היצור. אם בכל זאת נתקבל מוצר פגום, ניתן להחזירו תוך שבועיים ימים ממועד אספקתו, בצרוף תיאור הפגם. הלקוח יזוכה במלוא סכום ההזמנה במידה ואכן יתברר שהמוצר פגום.

לחליפין, תתקן החברה את הפגם או תדפיס מחדש את המוצר על חשבונה, בתאום עם הלקוח ולשביעות רצונו.

5. החזרת מוצר בגין חוסר שביעות רצון:
אנחנו עומדים מאחורי המוצרים שלנו ולכן מספקים עבורם אחריות מלאה. אם קיבלתם מוצר ואינכם מרוצים מאיכות ההדפסה, תוכלו להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי מלא, בתנאי שחוסר שביעות הרצון נובע מתכונות המוצר ולא מסיבות הקשורות בתמונות הלקוח, העיצוב, או תוכן האלבום שהינם באחריות הלקוח.

6. שינויים במפרט הטכני של המוצר
חברת פיקצר אין באטל שוקדת על שיפור המוצר והוספת מיגוון אפשרויות נוספות ללקוחותיה, בשל כך שומרת לעצמה החברה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את המפרט הטכני של המוצר ללא כל הודעה מוקדמת. שינויים אלו יפורסמו באתר ו/או בדואר אלקטרוני. השינויים לא יחולו על תמונות שנמצאות בהדפסה, אלא רק על הזמנות שיקלטו לאחר מועד פרסום השינויים במוצר.

 

כללי:

1. חברת פיקצר אין באטל שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה ללא כל הודעה מוקדמת ע"י עדכון עמוד זה מעת לעת.

2. השימוש באתר או בתוכנה מהווה הסכמה לתנאי התקנון כפי שעודכן.

3. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.

  1. חברת פיקצר אין באטל שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה ללא כל הודעה מוקדמת ע"י עדכון עמוד זה מעת לעת.
  2. השימוש באתר או בתוכנה מהווה הסכמה לתנאי התקנון כפי שעודכן.
  3. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.